En de engel zei tot haar: Wees niet bevreesd, Maria; want gij hebt genade gevonden bij God. En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven. .  .  .
De heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden. Lucas 1:30,31,35

Jezus Christus, die zo’n 2000 jaar geleden geboren werd was enerzijds als zoon van Maria een nakomeling van koning David. Maar hij was ook de Zoon van God.

De zoon van God was mens geworden met een heel speciaal doel.  Zijn geboorte en het doel van zijn komst was al honderden jaren tevoren aangekondigd door profeten van God. Eén van die voorzeggingen wordt aangehaald in Mattheus 1:21-23
Zij zal een zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het, die zijn volk zal redden van hun zonden.

Jezus was bekend als de zoon van de timmerman uit Nazareth, een gewone jongen. Pas toen hij 30 jaar oud was begon hij zijn boodschap te verkondigen en verzamelde hij discipelen om zich heen.
Vanwege de tekenen en wonderen die hij deed, hij genas bijvoorbeeld zieken, vroegen de mensen zich steeds meer af wie hij toch wel was, en ze maakten er onderling ruzie over.

‘U bent de messias, de Zoon van de levende God,’( Matteus 16:16)

Dat antwoord gaf Petrus op de vraag, wie Jezus toch wel was  God openbaarde hem dat geheim.

Dat een mens zich de zoon van God noemde vonden de geestelijke leiders een vreselijke godslastering. Zij zagen Jezus als een gevaarlijke dwaalleraar die uit de weg geruimd moest worden. Zij kregen het voor elkaar om Jezus als een misdadiger te laten kruisigen.

Jezus heeft zelf voorzegt dat dit gebeuren zou en ook dat hij na 3 dagen zou opstaan uit het graf. Dat dit inderdaad gebeurde was het sterkste bewijs ervan dat de mens Jezus, de Christus was, de Gezalfde, de zoon van God. Het staat duidelijk in deze Bijbeltekst:

Van Paulus, dienaar van Christus Jezus, geroepen tot apostel en uitgekozen om het evangelie van God te verkondigen, dat al bij monde van zijn profeten in de heilige geschriften is beloofd: het evangelie over zijn Zoon, een mens voortgekomen uit het nageslacht van David, aangewezen als Zoon van God en door de heilige Geest bekleed met macht toen hij, Jezus Christus, onze Heer, opstond uit de dood. Romeinen 1:1-4

Merk op dat er staat ‘een mens’ voortgekomen uit het nageslacht van David.

Aanbevolen artikel op “Cristen zijn”: De weg van passief naar actief geloof