Gods woord heeft scheppingskracht
In het boek Genesis van de Bijbel staat hoe God door te spreken de hemel en de aarde geschapen heeft. Telkens weer staat er ‘God zei’ ……. ‘en zo gebeurde het’

Laat heel de aarde vrezen voor de HEER, en wie de wereld bewonen hem duchten,
want hij sprak en het was er, hij gebood en daar stond het. Psalm 33:8-9

Zijn woorden werkten kolossale dingen uit. Door Gods spreken kwam er iets tot stand dat er eerder niet was.
Ook nu heeft Gods woord scheppingskracht.

Mozes en Jozua

God heeft door de eeuwen heen tot mensen gesproken. Hij vertelde bijvoorbeeld wat Hij  zou gaan doen. God gaf ook opdrachten die gepaard gingen met beloften die in vervulling zijn gegaan door te gehoorzamen.
Daar zijn veel voorbeelden van in de geschiedenis van het volk Israël. Zij leefden als slaven in Egypte. God sprak door Mozes en Jozua en ze moesten soms iets doen wat tegen hun verstand inging; zeven dagen om de dikke muren van Jericho lopen, maar die zevende dag bezweken die muren.

Abraham

Abraham, de stamvader van Israël en andere volken, is het grote voorbeeld in het Oude Testament van iemand die luisterde naar Gods stem en deed wat God zei.

Toen Abram negenennegentig jaar oud was, verscheen de HERE aan Abram en zei tot hem:Ik ben God, de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht, en wees onberispelijk Genesis 17:1

Je kunt meer lezen over Abram (later werd hij Abraham genoemd) in Genesis 12 – 22. God had hem een zoon beloofd. Daar moest hij zo lang op wachten dat het menselijk gesproken onmogelijk was, maar Izaäk werd toch geboren.

Het geloof, geduld en de gehoorzaamheid van Abraham  aan God is een lichtend voorbeeld voor de hele mensheid.

Wij kunnen het voorbeeld van Abraham volgen. Door altijd in het besef te leven dat God bij ons is. God spreekt tot ons door de bijbel, het Woord van God. Door daar trouw aan te zijn leven we voor zijn aangezicht en worden onberispelijk.

Profeten

God sprak niet rechtstreeks tot alle mensen. Hij sprak tot profeten die door Hem geroepen werden om zijn boodschappen aan de andere mensen door te geven.
Jesaja en Jeremia zijn bekende profeten. De boodschappen die zij van God hoorden zijn opgeschreven in Bijbelboeken die naar hen genoemd zijn.
Veel profetieën zijn voorzeggingen van wat soms eeuwen later zou gebeuren, zoals de terugkeer van de joden naar hun land. Door de eeuwen heen hebben joden vastgehouden aan die belofte die nu in vervulling is gegaan.
Heel veel profetieën gaan over de Messias, de Verlosser die God beloofd heeft.
Dat is Jezus Christus, de zoon van God die ongeveer 2000 jaar geleden geboren is.

Jezus, de Messias

God heeft met Jezus gesproken als met niemand anders. En God heeft door Jezus tot ons gesproken zoals geen enkele andere profeet dat gedaan heeft.

Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten,heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft. Hebreeën 1:2-3

Veel mensen weten wel iets over Jezus, maar kennen hem niet.
Jezus is de Zoon van God. Hij is de belangrijkste persoon die ooit op aarde geleefd heeft.

Door te lezen wat er over Jezus in de Bijbel staat en wat Jezus zelf gezegd heeft, leren wij hem kennen, en God zijn Vader. Als we het geloven en doen naar ons geloof.

Lees het artikel op Christen zijn: Wat doe jij met je Bijbel?