Iedere christen zou zich moeten afvragen: Ben ik een echte discipel?
Er leven op aarde miljarden christenen. Zij zijn aanhangers van het christendom maar helaas is het niet zo dat al deze mensen discipelen van Jezus Christus zijn.
In de bijbel gaat het enkele honderden keren over discipelen.
Het woord christen komt maar 1 keer en het woord christenen komt 2 keer in de bijbel voor.
Het was in Antiochië dat de leerlingen (discipelen) voor het eerst christenen werden genoemd. Handelingen 11:26
Jezus had 12 discipelen. Die had Hij zelf geroepen om met hem mee te gaan. Zij volgden hem en waren zijn leerlingen. “Leer van mij, ik ben zachtmoedig en nederig van hart” zei Jezus en Hij gaf hen levenslessen die van onschatbare waarde zijn.
Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. Matteüs 28:19
Dit was de laatste opdracht die Jezus aan zijn discipelen gaf terwijl Hij nog op aarde was; wereldwijd andere mensen tot leerlingen van Jezus maken, met als resultaat dat ze zouden gaan leven zoals Jezus hen had bevolen.
Discipelschap is één van de belangrijkste thema’s in het Nieuwe Testament, ook al komt het woord daar niet voor. Het gaat over alle aspecten van het persoonlijke leven.